PROGRAM

1.    NAMEN USPOSABLJANJA

V osnovne šole je mediacija  uvedena z Novelo zakona o OŠ (2007) kot sestavni del vzgojnega načrta šole, opredeljenega v Letnem delovnem načrtu šole. Skladno s tem se  pojavlja potreba po ustreznih znanjih in usposobljenosti, tako pri njeni integraciji in implementaciji  kot izvajanju formalne mediacije.

Šolska mediacija je celostna vzgojna dejavnost, ki obsega:

 • formalno mediacijo kot obliko reševanja konfliktov in sporov med vsemi udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa in še posebej med učenci v obliki vrstniške mediacije,
 • vzgojni program za učence v obliki programa usposabljanja vrstniških mediatorjev in v obliki delavnic o konstruktivnem reševanju konfliktov, kar pozitivno vpliva na razvoj čustvene inteligence idr.

2.    CILJI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

Udeleženci usposabljanja

 • se seznanijo s konceptom uvajanja in izvajanja šolske mediacije,
 • spoznavajo vzgojno vrednost transformativne mediacije,
 • spoznajo pozitivne učinke šolske mediacije in vrstniške mediacije ter njuno vlogo pri spreminjanju šolske kulture,
 • se usposobijo za samostojno izvajanje formalne mediacije,
 • spoznavajo smiselnost mediacije pri različnih ciljnih skupinah in njene posebnosti,
 • spoznavajo in oblikujejo temeljna pravila šolske in vrstniške mediacije,
 • prepoznavajo in (so)oblikujejo etična pravila šolske mediacije,
 • spoznavajo vzgojni namen in vlogo vrstniške mediacije,
 • se usposobijo za izvajanje vzgojnega  programa usposabljanja vrstniških mediatorjev,
 • izdelajo program uvajanja šolske mediacije v svoji delovni sredini.

3.    ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

 • Program obsega 50 ur, vključno z zaključnim preverjanjem usposobljenosti v obliki seminarske naloge o umestitvi ŠM v kurikulum.
 • Seminar poteka v kombinirani obliki on line in v živo ter individualizirano v obliki mentorstva pri izdelavi integracijske sheme, oblikovanja vzgojnega načrta itd.

4.    OBLIKE IN METODE DELA

Prevladujoče oblike in metode dela so:

 • interaktivno predavanje (kombinacija on line in v živo)
 • samostojno delovanje udeležencev v realni šolski sredini (promoviranje in predstavljanje vloge in pomena ŠM in VM)
 • oblikovanje osnutka programa ŠM in VM za vzgojni načrt konkretne šole
 • oblikovanje dokumentov za evidentiranje, izvajanje, spremljanje in evalviranje ŠM
 • mediacijski trening s poudarkom na TM
 • supervizijsko spremljanje dela

5.    VSEBINA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

 Vsebina – temeŠtevilo ur
1. delzakonska podlaga šolske mediacije umestitev mediacije v vzgojni načrt šole šolska mediacija kot vzgojna dejavnost vrstniška mediacija kot vzgojna dejavnost konflikti in nasilje v šoli vzgojna vrednost transformativne mediacije vpliv mediacije na šolsko kulturo in socialno klimo vloga vodstva šole pri uvajanju šolske mediacije  10 ur
  2. del      obseg  programa šolske mediacije (formalna mediacija, vzgojni programi za učence) pozitivni učinki šolske mediacije odnos, razmejitev med mediacijo in disciplinskimi ukrepi šole posebnosti šolske mediacije za različne ciljne skupine (učenci, starši, zaposleni) temeljna načela šolske in vrstniške mediacije etična pravila šolske mediacije pravila šolske in vrstniške mediacije vloga in pomen vrstniške mediacije ovire pri uvajanju in izvajanju vrstniške mediacije izvajanje programa za usposabljanje vrstniških mediatorjev mentorstvo vrstniškim mediatorjem dokumentiranje šolske in vrstniške mediacije promoviranje šolske in vrstniške mediacije in seznanjanje učencev, zaposlenih in staršev z njenimi pozitivnimi učinki podrobna seznanitev z učnim gradivom za usposabljanje vrstniških mediatorjev (predelava, preizkus gradiva) značilnosti (možne ovire, izbire, možnosti) uvajanja in izvajanja ŠM in VM smernice za  oblikovanje letnega programa ŠM in VM porazdelitev vlog in nalog mediatorjev, šolskih mediatorjev, vrstniških mediatorjev, koordinatorjev, mentorjev,…  20 ur
3. delizpitni seminar (seminarska naloga v obliki uporabnega dokumenta (za LDN in vzgojni načrt) za konkretno šolo o smiselnem, celostnem pristopu postopne integracije in implementacije  šolske in vrstniške mediacije).  20 ur

6.   AKTIVNA VLOGA UDELEŽENCEV

Udeleženci izobraževanja in usposabljanja so aktivni tudi izven seminarja v obliki pridobivanja praktičnih izkušenj v svoji delovni sredini in implementaciji mediacije, ki lahko poteka na več načinov: v obliki uporabe mediacije kot vzgojne metode v pedagoškem procesu, v obliki mediiranja v konfliktnih situacijah, dokumentiranja realiziranih izkušenj, snovanja celostnega programa mediacije za šolo, v obliki sodelovanja v šolskem timu za uvajanje šolske in vrstniške mediacije, v obliki predstavitev šolske in vrstniške mediacije različnim ciljnim skupinam (učencem, dijakom, staršem,  sodelavcem).

7.  IZPITNI SEMINAR obsega izdelavo seminarske naloge v obliki konkretnega uporabnega dokumenta   formalnega uvajanja šolske in/ali vrstniške   mediacije.  Izdelek vrednoti in oceni trenerka mediatorjev.

8.  STANDARD ZA PRIDOBITEV NAZIVA ŠOLSKI MEDIATOR

 • predhodno uspešno zaključeno 100-urno osnovno usposabljanje za mediatorje in pridobljeni naziv mediator
 • uspešno zaključeno usposabljanje za šolske mediatorje v obsegu 50 ur
 • pozitivno ovrednotena seminarska naloga, ki predstavlja logistiko integracije in implementacije ŠM in VM v šolski kurikul.

Izvajalka seminarja: Ivanka Marič, trenerka mediatorjev (odlična poznavalka šolskega življenja, izkušena pedagoška delavka in  ravnateljica)

Celje, 2023

INFORMATIVNA PRIJAVA / POVPRAŠEVANJE

Pomakni se na vrh