Članstvo v Mediacijskem društvu Bono

Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.

Namen društva je promovirati mediacijo kot metodo mirnega reševanja konfliktov in sporov, s poudarkom na transformativni mediaciji ter delovati v smeri dviga kakovosti in razvoja kulture medosebnih odnosov.

Cilji društva so širjenje ideje alternativnega reševanja sporov v skupnosti, podpora mediatorjem pri njihovem delu, izmenjava izkušenj med člani društva in spodbujanje socialnega dialoga.

Osnovne nepridobitne dejavnosti društva so:

  • promocija mediacije in strokovna podpora mediatorjem.
  • medsebojna izmenjava mediacijskih izkušenj članov,
  • širjenje znanja s področja komunikacije in transformativne mediacije,
  • osveščanje laične in strokovne javnosti o prednostih alternativnega reševanja sporov v obliki javnih srečanj in v drugih oblikah,
  • sodelovanje z drugimi zainteresiranimi.

Društvo vključuje redne in podporne člane.

Redni član lahko postane poslovno sposobna polnoletna fizična oseba, ki ima opravljeno osnovno usposabljanje za mediatorje, v obsegu najmanj 100 ur in ga izkazuje s pridobljenim potrdilom, podpiše pristopno izjavo (pri zastopniku društva ali jo pošlje po elektronski pošti ne e-naslov društva) in plača članarino. Po plačilu članarine vsak novi član prejme elektronsko obvestilo zastopnika o sprejemu v društvo.

V društvo se lahko na enak način včlani tudi drug zainteresirani posameznik ali pravna oseba, ki nima opravljenega ustreznega usposabljanja za mediatorje in pridobi status podpornega člana društva.

Članarina, ki znaša za fizične osebe 20 EUR in za pravne osebe 40 EUR, se plača enkrat letno za koledarsko leto, na TRR društva. Društvo ne izstavlja računa o plačilu članarine, temveč le vodi evidenco plačanih članarin.

Vsak član ima pravico sodelovati pri aktivnostih društva v skladu z namenom in cilji društva, s predlogi in pobudami sooblikovati program dela društva ter biti obveščen o delu društva. Redni člani imajo pravico biti uvrščeni na listo mediatorjev, objavljeno na spletni strani društva (uvrstitev na listo je prostovoljna) ter pravico voliti in biti voljeni v organe društva. 

Pomakni se na vrh